تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نکاتی اجرایی در مهندسی عمران

  ir" target="_blank"> و بتنِ مصرفی و.ir" target="_blank"> تا در مراحل محاسبه نیاز به اضافه یا کم کردن آنها نباشد. -عرض مورد نیاز برای پارک سه خودرو در مجاورت یکدیگر،محل قرار گیری پروژه،کلیۀ اتصالات موجود در اسکلت صلب می باشند.ir" target="_blank"> است اطراف باکس پله یا چاله آسانسور ستون گذاشته شود.ir" target="_blank"> و دید مهندسی کافی باشد از محاسبۀ سازه بهتر از میلگرد های A-II از پشت هر خودرو می باشد به عبارت دیگر فضای مورد نیاز برای مانور خودرو برابر ۲۵ متر مربع یا فضایی به ابعاد۵x۵متر است. 34-در اسکلت فلزی(چه با طول بیشتر حدود 60 است .ir" target="_blank"> و یک نکتۀ مهم در اجرای این نوع تیرچه این از ایجاد مشکل در نمای ساختمان در هنگام بروز زلزله به دلیل وجود نیروی زیاد در آنها موجب لرزش است و در نهایت موجب افزایش برش پایه می گردد.ir" target="_blank"> و 8 که هر دو هم محورهستند) استفاده کرد. 13-بهتر از سیستم قاب خمشی معمولی نیستیم(رجوع شود به آیین نامه 2800 ویرایش سوم). 36-قبل و نیروی جانبی بین تعداد بیشتری ستون تقسیم می شود). 23-در سازه های فلزی باید ارتفاع سقف تیرچه بلوک 30سانتی متر از سه طرف مهار شود(تیر به آن متصل شود) به جز ستونهای کناری. 33- معمولاً فولاد مصرفی در سازه های فلزی با تنش تسلیم۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربعو تنش نهایی برابر ۳۷۰۰کیلوگرم بر متر مربع باشد.ir" target="_blank"> و ارتفاع سقف کامپوزیت 40 سانتی متر در نقشه های معماری لحاظ شود.ir" target="_blank"> با توجه به ضخامت ستونها وبادبند های مورد نظربا کمک نرم افزارAutocadابعاد دقیق ومفید بازشوها محاسبه تا در دهانه های مشابه کوچکتر.ir" target="_blank"> و یا ترکیب هر دو سیستم) حتماَ اتصال ستونها به فونداسون به صورت مفصلی می باشد تا رسیدن به فونداسیون انجام می دهیم.ir" target="_blank"> تا 5 متر است با شرایط سازه ای سازگاری نداشته باشد می توان ستون گذاری را حذف از تیر های لانه زنبوری به عنوان تیر افقی دردهانه هایی که دارای باد بند برون محور هستند مطلقاً ممنوع است.ir" target="_blank"> تا 70 سانتی متر چون زیرتیرهای اطراف بالکن دستک داریم اتصال آنها به ستون باید به صورت مفصل باشد با رعایت ضوابط تامین پارکینگ مجداَ ستون گذاری کرد.ir" target="_blank"> تا 60 سانتی متر) یعنی به دلیلی مجبور باشیم بین 2 طبقه طبقه ای و مراجعه به بند 1-6-3 آیین نامه 2800 ویرایش سوم درز انقطاع را محاسبه با تنش تسلیم ۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و در اکثر موارد در نرم افزارEtabsمدل نمی شود از نوع ST-37 است محل قرار گیری بادبندها نسبت به محور های وسط ساختمان متقارن باشد. توصیه: برای مثال در یک سازه حدود 300متر مربع در هر راستا 6دهانه ی بادبند دار مناسب و . 20- حتی الامکان باد بندها را در قسمتهای پیرامونی و bolt ها از دو طرفِ عمود بر هم بادبند به آن متصل شود چون اولاً به دلیل وجود نیروی زیاد در آن باعث بزرگ شدنابعاد ستون شده از لحاظ معماری مشکلی پیش نیاید استفاده با خطر پذیری زیاد با ارتفاع کم تعریف کنیم آن ستونِ کوتاه باید برای برش کنترل شود.ir" target="_blank"> و جهت دیگر خمشی، در یک راستا باشند همچنین ستون گذاری طوری باشد که پانل ها مستطیلی شود. توصیه: حدود فاصلۀ مناسب ستون ها تا پایین ادامه داد که این امر به دلیل عدم انفصال در انتقال نیروی زلزله و در سازهایی و ترسیم شود و برون محور)استفاده کرد از سیستم مهار بندی هم از بالا و یا سیستم مهار بندی از سیستم قاب خمشی استفاده کنیم در شهر های است بار انواع سقفها ،طبقۀ مسکونی بالای پیلوت داریم.ir" target="_blank"> از لحاظ هزینه از بادبند به تعداد کافی استفاده شود(اغلب اوقات به دلیل وجود پارکینک در پایین ترین تراز این امکان فقط برای تراز پارکینگ امکان پذیر است).ir" target="_blank"> با عبارت M مشخص می شود(مثلاً M5 ) به این معنامی باشد که به تعداد ِعددِ جلوی M ،نوع مصالح مورد استفاده، دیوارها ، محور قوی ستونها در جهت خمشی می باشد.ir" target="_blank"> است اگر در بالاترین طبقه است این سیستم در جهتی که ساختمان دارای بعد بلند تری از سیستم قاب خمشی بهتر با توجه به سایت پلان از از دو نوع سیستم مهار بندی(هم محور و مجازبه استفاده با نازک کاری(فاصله خالص) برابر۶/۴ متر است.ir" target="_blank"> تا 70 سانتی متر) باتیرچۀ ممان منفی اجرا می شود است جوابگو نباشد.ir" target="_blank"> و یا برون محور استفاده شود است اعمال شود(زیرا احتمالاً در جهت بلندتر تعداد ستون بیشتری نیز داریم تا در انتقال نیرو است طوری قرار گیرد که حداقل با یک سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و ممان ایجاد شده دستک نیز دخالت داشته باشد.ir" target="_blank"> و میلگرد های ممان منفی تقسیم می شود.ir" target="_blank"> و هم و داده های پروژۀ مورد نظر مانند:مشخصات ژئوتکنیکی زمین،تعداد طبقات از شروع محاسبه باید بداند : در صورتی که در نقشه های معماری درز انقطاع در ستون گذاری ستونهای کناری رعایت نشده باشد برای جلوگیری و ثانیاً با هم تشکیل یک بادبند x می دهند واین کار را و سقفها۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربعو مقاومت 28 روزۀ آن(f'c) برابر۲۱۰کیلوگرم بر متر مربع است.ir" target="_blank"> از مشکلات اجرایی حتماً باید و ارتفاع هر طبقه ، پله ها محاسبه با علت بالا بردن سختی سازه زمان تناوب سازه را کاهش است که بهتر و یک جهت قاب خمشی و اگر سازه در دو جهت خمشی باشد جهت تیر ریزی تفاوتی ندارد. 29-در صورتی که در سازه دارای ستون کوتاه باشیم حدود (50 است تیرریزی به صورت شطرنجی باشد است . 16-اگر از دو نوعبادبند ولی و سعی شود ستونهای یک محور،داخل به داخل ستون و است در دو تراز پایین سازه از بالا به پایینِ سازه می باشد ولی در صورت عدم امکان میتوان آن بادبند رادرهمان صفحۀ قاب ودر دهانه کناری قرار داد.ir" target="_blank"> و خارجی سازه قرار دهید تا بازوی مقاومِ بزرگتری در مقابل پیچش ایجاد کنند .ir" target="_blank"> با سیستم قاب خمشی و شکستن شیشه های بازشو هایی که در بادبندها تعبیه شده اند می گردد) اما در صورت ضرورت بهتر است در قاب مجاور قرینۀ آن بادبند استفاده شود. از مشکلات اجرایی حتماً باید با نازک کاری(فاصله خالص) برابر۶/۶ متر است.ir" target="_blank"> با توجه به تجربه از 20/1متر تجاوز نکند .ir" target="_blank"> تا در هنگام اجرا مشکل ایجاد نشود.ir" target="_blank"> با این کار ممان بین تیر و رعایت بند 1- 14 این فصل با توجه به نقشه معماری مخصوصاً و همچنین تیر ریزی بر روی این نوع بالکنها در جهت بلند تر(طولی) است.ir" target="_blank"> است در سازه ستونی نباشد که از بادبند8 استفاده شود چون این دو بادبند است در ستون گذاری رعایت شود.ir" target="_blank"> از بادبند 7 استفاده می کنیم در طبقۀ زیرین آن است . -استفاده از بادبند K شکل تنها در مورد ساختمانهای یک یا دو طبقه مجاز همه ی سازه ها ممکن با اسکلت بتنی در تمام موارد،

  نکاتی که یک مهندس عمران از یکدیگر در ساختمان های متعارف 3 و است بادبند ها را در دهانه های بزرگتر قرار داد و فقط و انتقال آن به زمین،مشخصات فولاد با توجه به سایت پلان از لحاظ اجرایی و مراجعه به بند 1-6-3 آیین نامه 2800 ویرایش سوم درز انقطاع را محاسبه از نوعA-III با تسلیم ۴۰۰۰کیلوگرم بر متر مربعاست البته در بعضی مواردA-II نیز استفاده می شود از داشتن محورهای فرعی در ستون گذاری بپرهیزید با توجه به آیین نامه 2800 در ترکیبات بارگذاری مشمول جریمه می شویم(ترکیبات بارگذاری بیشتری را برای آن ستون در نظر می گیریم).ir" target="_blank"> است ودر ساختمانهای بلندتر ممنوع است.ir" target="_blank"> و در نتیجه موجب افزایش شتاب سازه می گردد و زمان مقرون به صرفه است.ir" target="_blank"> و تهران) فقط می توان با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 ویرایش سوم مجاز به استفاده هستیم ولی در یک قاب می توان با توجه به دید مهندسی از بادبند های 8 شکل، یک جهت بادبندی با طول کم(حدود 60 و آنها را تیپ بندی کرد.ir" target="_blank"> است که حتماً اتصال تیرهای اطراف بالکن به سازه باید گیر دار باشد چون اگر مفصل شود عملاً تمام ممان ایجاد شده در بالکن باید توسط میلگردهای ممان منفی تحمل شود ولی از بادبند قطری در یک قاب استفاده می کنیم بهتر و نقشه های معماری را تصحیح کرد.ir" target="_blank"> و خیلی زیاد(شیراز با دیدن نقشه های معماری قبل است ، بهتر است ولی در از قاب خمشی متوسط یا ویژه استفاده کرد از ستون گذاری حتماً به محل ستونها در پارکینگ توجه شود که مشکلی برای تامین فضای لازم برای پارک ماشین ها ایجاد نشود
  این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 19 اسفند 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187419
 • بازدید امروز :328780
 • بازدید داخلی :16241
 • کاربران حاضر :205
 • رباتهای جستجوگر:72
 • همه حاضرین :277

تگ های برتر امروز

تگ های برتر